اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

ثبت نام اولیه شرکتهایی که در مرحله اول ثبت نام نموده اند در حال تایید می باشد لذا شرکتهایی که از سوی ستاد ثبت نام اولیه آنها تایید شده است امکان بارگذاری مدارک را خواهند داشت (حجم مدارک بیشتر از 250 کیلو بایت نباشد) ا ز زمان بارگذاری مدارک توسط شرکتها برر سی مدارک شرکت مذکور از سوی ستاد برر سی و طی مدت 14 روز پس از بارگذاری مدارک در صورت تایید مدارک شرکت های متقاضی امکان دسترسی شرکتها جهت درخواست متراژ از طریق سایت امکان پذیر بوده و پس از ارسال متراژ درخواستی از سوی شرکتها در صورت تایید متراژ از سوی ستاد پیش فاکتور شرکت متقاضی بر اساس مترا ژ تایید شده از سوی ستاد از طریق سایت فراهم می گردد. و پیش فاکتور شرکتهای تایید شده صادر می شود. پس از صدور پیش فاکتور از طریق سایت و تایید پیش فاکتور توسط ستاد طی مدت ۷۲ ساعت شرکتهای مذکور می بایست نسبت به پرداخت مبلغ پیش فاکتور اقدام نمایند در غیر اینصورت فضای شرکت مذکور به سایر متقاضیان و اگذار خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوری به ستاد برگزاری خوداری نموده و تنها از طریق اطالعیه های در ج شده بر روی سایت فرایند ثبت نام را دنبال فرمایید.

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا می باشد