اطلاعیه تحویل غرفه و کارت

اطلاعیه تحویل غرفه و کارت

۱. تحویل غرفه جهت غرفه سازی: بعد از ۹ صبح روز یکشنبه ۵ آبان ماه

۲. تحویل غرفه جهت تخلیه کالاهای لیفتراکی و سنگین: بعد از ۹ صبح یکشنبه ۵ آبان ماه 

۳. تحویل غرفه جهت غرفه آرایی: از ۹ صبح روز چهارشنبه 8 مهر ماه

۴. تحویل کارت غرفه داران:از روز دوشنبه 6 آبان ماه در سالن ۳۵ بخش ستادی

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس