اخذ مجوز غرفه سازی

اخذ مجوز غرفه سازی

📣📣 صدور مجوز غرفه سازی از تاریخ 13دی الی 18دی ماه از طریق ورود به سامانه اینترنتی www.esbatonline.ir امکان پذیر می باشد.
💡 شایان ذکر است صدور مجوز صرفا در صورت تسویه حساب هزینه غرفه و خدمات، تحویل چک و تعهدنامه ارزی - ریالی جهت شرکت های ریالی و پرداخت ودیعه غرفه سازی امکان پذیر است.
💡💡 غرفه سازی برای غرفه های بالای 36 مترمربع امکان پذیر است.
💡💡💡 اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت ودیعه غرفه سازی معاف می باشند.
💡💡💡💡 پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران که در سایت www.iranfair.com مشخص شده، انتخاب گردد و مجوز به سایر غرفه سازان و خود مشارکت کنندگان اعطا نخواهد شد.

قوانین غرفه سازی
مدارک مورد نیاز
فرم 102
فرم انشعاب برق
تعهدنامه لباس

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس