زمان دریافت چک تضمین

زمان دریافت چک تضمین

یکشنبه مورخ 1400/8/23 سالن های 6-31b-40/40a

دوشنبه مورخ 1400/8/24 سالن های 31a-44a-7

سه شنبه مورخ 1400/8/25 سالن های 38-38b-38a

چهارشنبه مورخ 1400/8/26 سالن های 35-44b و فضای باز 

مشارکت کنندگان میتوانند از ساعت 9 تا 3  با همراه داشتن مهر شرکت،معرفی نامه،رسید چک برای دریافت چک های تضمین خود اقدام نمایند

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس