غرفه های برتر دوره یازدهم

غرفه های برتر دوره یازدهم

 

نام شرکت

گروه

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

کارفرما

شرکت مدیریت شبکه

کارفرما

شرکت جهان نیروی تک

تولید کنندگان

شرکت کابل ابهر

تولید کنندگان

شرکت سیمکو

تولید کنندگان

شرکت تابش تابلو

تولید کنندگان

شرکت کرمان تابلو

تولید کنندگان

شرکت مازی نور

تولید کنندگان

شرکت جهان نور

تولید کنندگان

شرکت روشنایی گلنور

تولید کنندگان

شرکت بنیاد پوشش

تولید کنندگان

شرکت گام اراک

تولید کنندگان

شرکت یاسان

تولید کنندگان

شرکت یراق آوران پویا

تولید کنندگان

شرکت نامدار افروز

تولید کنندگان

شرکت ایران ترانسفو

تولید کنندگان

شرکت کیان ترانس

تولید کنندگان

شرکت مقره سازی ایران

تولید کنندگان

شرکت سیمکاتک

تولید کنندگان

شرکت سنجش افزار آسیا

تولید کنندگان

شرکت گام الکتریک

تولید کنندگان

شرکت مهام شرق

پیمانکاران

گروه مپنا

پیمانکاران

شرکت رای آوین فن

پیمانکاران

شرکت پارسیان

پیمانکاران

شرکت فراب

پیمانکاران

Pavilion of  Turkey

شرکتهای خارجی

China Pavilion

شرکتهای خارجی

Maschinenfabrik Reinhausen ( MR) GmbH

شرکتهای خارجی

Zaporozh transformator PJSC

شرکتهای خارجی

 

  

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس