تعرفه

تعرفه

تعرفه های نمایشگاه:

 

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

5، 6، 7، 31A، 31B، 35، 38، 44A، 44B

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه B

27، 40-40A، 41-41 ،B38B

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه C 38A

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه D

18، 20، 21، 22

متعاقبا اعلام می گردد.

فضای باز متعاقبا اعلام می گردد.

 

بخش ارزی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده متعاقبا اعلام می گردد.
فضای باز متعاقبا اعلام می گردد.
  • تمامی تعرفه های یاد شده مربوط به غرفه های بدون تجهیزات (زمین خام) می باشد.
  • حداقل متراژ جهت غرفه های داخل سالن سرپوشیده (ریالی یا ارزی) شامل غرفه های با تجهیزات پیش ساخته ۱۲مترمربع و غرفه های بدون تجهیزات خودساز ریالی ۳۶ مترمربع، خودساز ارزی۱۲مترمربع و جهت غرفه های فضای باز ۳۰ مترمربع می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده بر اساس درصد مصوب برای سال ۱۳۹۹ به مبالغ فوق افزوه خواهد گردید.

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس